Preview

Политическая лингвистика

Расширенный поиск

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПО КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ В КИТАЕ

https://doi.org/10.26170/pl20-04-16

Полный текст:

Аннотация

В статье представлен обзор истории и современного состояния когнитивно - лингвистических исследований в Китае на фоне развития мировой когнитивной лингвистики. Развитие когнитивной лингвистики в Китае практически синхронизировано с развитием когнитивной лингвистики на Западе. Специалисты по китайскому и ряду иностранных языков внесли важный вклад в распространение идей когнитивной лингвистики в КНР. Данная работа знакомит читателей с опытом внедрения концепций западной когнитивной лингвистики в Китае. Рассмотрено применение теории когнитивной лингвистики в обучении китайскому языку, ее освоение в КНР. Особое внимание уделено когнитивно - лингвистическому направлению исследований в китайской русистике, в том числе рецепции идей российской когнитивной лингвистики в Китае. Научные исследования характеризуются с учетом периодизации развития когнитивной лингвистики: этап формирования и становления (с 1970-х до начала 1990-х гг.), этап стремительного развития и достижения «зрелости» (с начала 1990-х до начала XXI века), этап углубления и осмысления достижений (с начала XXI в.). Для современного периода развития когнитивной лингвистики характерно создание национальных ассоциаций и обществ лингвистов - когнитологов (национальные когнитивно - лингвистические ассоциации были созданы в Китае, России, Испании, Германии, Франции, Японии и Великобритании). Основные черты современного периода заключаются в следующем: углубленное изучение когнитивной семантики; развитие и продвижение теории когнитивной грамматики; развитие теории конструктивной грамматики; рассмотрение теории языка с точки зрения теории познания; рост значимости междисциплинарных, кросс - полевых и типологических исследований. Раскрыто влияние на исследователей в Китае идей российской когнитивной лингвистики, для которой характерны работы, выполненные на стыке лингвистики и психологии.

Об авторах

Кэ. Ян
Гуандунский университет иностранных языков и внешней торговли
Россия


Ии. Ян
Гуандунский университет иностранных языков и внешней торговли
Россия


Список литературы

1. Chen Yong. Renzhi yuyixue shiyexia de eyu cihuiyuyi yanjiu // Zhongguo eyu jiaoxue. - 2003. - No 2. = 陈 勇 认知语义学视 野下的俄语词汇语义研究,《中国俄语教学》, 2003年02期.

2. Du Guizhi. Renzhi yuyanxue zai eyuxue yanjiu zhong de zhuangkuang // Fujian waiyu. - 1999. - No 2. = 杜桂枝 认知 语言学在俄语学研究中的状况,《福建外语》,1999年02期.

3. Fan Xiaolei. Yuyi ditu de jiexidu ji biaozheng fangshi - yi “Nengliyi wei hexin de yuyi ditu” weili // Shijie hanyu jiaoxue. - 2017. - No 2. = 范晓蕾 语义地图的解析度及表 征方式--以“能力义为核心的语义地图”为例,《世界汉语 教学》,2017年第2期.

4. Gao Guocui. Eyu (РКИ) cihui gainian de renzhi xinli fenxi ji jiaoxue duice yanjiu : boshi xuewei lunwen / dongbei shifan daxue. - 2011. = 高国翠 俄语(PKИ)词汇概念的认知心理 分析及教学对策研究,博士学位论文, 东北师范大学,2011年.

5. Gou Yunsheng, Liu Lifen. Dushuyizhi de eluosi renzhi yuyanxue yanjiu // Zhongguo shehui kexue wang Zhongguo shehui kexue bao. - 2019. - 18.02. = 句云生, 刘丽芬 独树一帜的俄罗斯认知语言学研究,中国 社会科学网-中国社会科学报,2019年02月18日.

6. Gou Yunsheng. “Shu” - eluosi renzhi shuyuxue // Zhongguo shehui kexue wang Zhongguo shehui kexue bao. - 2019. - 4.02. = 句云生 “术”--俄罗斯认知术语 学,中国社会科学网-中国社会科学报,2019年04月02日.

7. Gou Yunsheng. Eluosi renzhi yuyanxue hexin shuyu tixi de jiangou // Eluosi yuyanwenxue yu wenhua yanjiu. - 2018. - No 3. = 句云生 俄罗斯认知语言学核心术语体系的建构, 《俄罗斯语言文学与文化研究》,2018 年03 期.

8. Hua Shao. Gainian haishi guannian? Gainianhua haishi guannianhua? Gainian fenxi haishi guannian fenxi // Zhongguo eyu jiaoxue. - 2010a. - No 2. = 华 劭 概念还是观念? 概念化 还是观念化? 概念分析还是观念分析?,《中国俄语教学》, 2010年02期.

9. Hua Shao. Gainian haishi guannian? Gainianhua haishi guannianhua? Gainian fenxi haishi guannian fenxi? (xu) // Zhongguo eyu jiaoxue. - 2010b. - No 4. = 华 劭 概念还是观 念? 概念化还是观念化? 概念分析还是观念分析? (续), 《中国俄语教学》, 2010年04期.

10. Huang Yating. Ehanyu kongjian yuyi fanchou yufahua duibi yanjiu // Zhongguo eyu jiaoxue. - 2018. - No 2. = 黄雅婷 俄汉语空间语义范畴语法化对比研究,《中国俄语教 学》, 2018年02期.

11. Langaike. = Langacker. Renzhi yufa daolun (shang, xia). Huang Bei yi. - Beijing : Shangwu yinshuguan, 2016. = 兰盖克 《认知语 法导论》(上、下),黄蓓译,北京:商务印书馆,2016年.

12. Langaike. = Langacker. Renzhi yufa jichu. Vol. 1. Lilun qianti. Niu Baoyi deng yi. - Beijing : Beijing daxue chubanshe, 2013. = 兰盖克 《认知语法基础(第1卷):理论前提》, 牛保义等译, 北京:北京大学出版社,2013年.

13. Li Fuyin. Bianzhu. Renzhi yuyanxue gailun. - Beijing : Beijing daxue chubanshe, 2008. = 李福印编著 《认知语言学概 论》,北京:北京大学出版社,2008年.

14. Li Shaozhe. Eyu “только и V_1,что V_2” jiegou de yufahua fenxi // Waiyu xuekan. - 2012. - No 3. = 李绍哲 俄语только и V_1,что V_2结构的语法化分析,《外语学 刊》,2012年03期.

15. Li Xiaofan. Deng. Hanyu duogongneng yufa xingshi de yuyi ditu yanjiu. - Beijing : Shangwu yinshuguan, 2015. = 李小凡等 《汉语多功能语法形式的语义地图研究》,北京: 商务印书 馆, 2015年.

16. Lin Shuwu. Yinyu yu renzhi pingjie // Waiyu jiaoxue yu yanjiu. - 1995. - No 4. = 林书武 隐喻与认知〉 评介, 《外语教学与研究》,1995年第4期.

17. Lu Bingfu, Jin Lixin. Zhubian. Yuyan leixingxue jiaocheng. - Beijing : Beijing daxue chubanshe, 2015. = 陆丙甫、 金 立鑫主编:《语言类型学教程》,北京:北京大学出版社, 2015年.

18. Lu Bingfu. Cong yuyi, yuyong kan yufa xingshi de shizhi // Zhongguo yuwen. - 1998. - No 5. = 陆丙甫 从语义、 语用看语法形式的实质,《中国语文》,1998第5期.

19. Liu Jian, Cao Guangshun, Wu Fuxiang. Lun youfa hanyu cihui yufahua de ruogan yinsu // Zhongguo yuwen. - 1995. - No 3. = 刘 坚,曹广顺 , 吴福祥 论诱发汉语词汇语法化的 若干因素,《中国语文》1995年第3期.

20. Liu Juan. Eluosi yuyanxue gainian lilun de yanjiu duixiang // Jilinsheng jiaoyu xueyuan xuebao. - 2005. - No 4. = 刘 娟 俄 罗斯语言学概念理论的研究对象,《吉林省教育学院学 报》, 2005年04期.

21. Liu Ningsheng. Hanyu pianzheng jiegou de renzhi jichu jiqi zai yuxu leixingxue shang de yiyi // Zhongguo yuwen. - 1995. - No 2. = 刘宁生 汉语偏正结构的认知基础及其在语序类型学上的 意义,《中国语文》1995年第2期.

22. Liu Ningsheng. Hanyu zenyang biaoda wuti de kongjian guanxi // Zhongguo yuwen. - 1994. - No 3. = 刘宁生 汉语怎样表达物体的空间关系,《中国语文》1994年第3期.

23. Liu Zhengguang. Yinyu de renzhi yanjiu: lilun yu shijian. - Changsha : Hunan renmin chubanshe, 2007. = 刘正光 《隐喻的认知研究:理论与实践》,长沙:湖南人民出版 社,2007年.

24. Pan Qiuping, Zhang Min. Yuyi ditu moxing yu hanyu duogongneng yufa xingshi yanjiu // Dangdai yuyanxue. - 2017. - No 4. = 潘秋平、张敏 语义地图模型与汉语多功能语法形 式研究,《当代语言学》2017年04期.

25. Peng Wenzhao. Yinyu - renzhi yu chanshi // Jiefangjun waiguoyu xueyuan xuebao. - 1999. - No 1. = 彭文钊 隐 喻──认知与阐释,《解放军外国语学院学报》,1999年 01期.

26. Shen Jiaxuan. “Youjie” yu “wujie” // Zhongguo yuwen. - 1995. - No 5. = 沈家煊 “有界”与“无界”, 《中国语文》, 1995年第5期.

27. Shen Jiaxuan. “Yufahua” yanjiu zongguan // Waiyu jiaoxue yu yanjiu. - 1994. - No 4. = 沈家煊 “语法化”研究综观,《外语教学与研究》1994年第4期.

28. Shen Jiaxuan. “Zai” ziju he “Gei” ziju // Zhongguo yuwen. - 1999. - No 2. = 沈家煊 “在”字句和“给”字句, 《中国语文》1999年第2期.

29. Shen Jiaxuan. Cong yuyan kan zhongxifang de fanchouguan // Zhongguo shehui kexue. - 2017. - No 7. = 沈家煊 从语言看中西方的范畴观,《中国社会科学》2017年07期.

30. Shen Jiaxuan. Jufa de xiangsixing wenti // Waiyu jiaoxue yu yanjiu. - 1993. - No 1. = 沈家煊 句法的象似性问题, 《外 语教学与研究》1993年第1期.

31. Shen Jiaxuan. Mingci he dongci. - Beijing : Shangwu yinshuguan, 2016. = 沈家煊 《名词和动词》, 北京: 商务印 书馆,2016年.

32. Shen Jiaxuan. R. W. Langacker de “renzhi yufa” // Guowai yuyanxue. - 1994. - No 1. = 沈家煊 R. W. Langacker的“认知语法”,《国外语言学》,1994年第1期.

33. Shen Jiaxuan. Shici xuhua de jizhi - “Yanhua erlai de yufa” pingjie // Dangdai yuyanxue. - 1998. - No 3. = 沈家煊 实词虚化的机制 --〈演化而来的语法〉评介,《当 代语 言学》1998年第3期.

34. Shen Jiaxuan. Shuo “Tou” he “Qiang” // Yuyan jiaoxue yu yanjiu. - 2000. - No 1. = 沈家煊 说“偷”和 “抢”, 《语言 教学与研究》,2000年第1期.

35. Shu Dingfang. Yinyuxue yanjiu. - Shanghai : Shanghai haiwai yu jiaoyu chubanshe, 2000. = 束定芳 隐喻学研究, 上海:上海外语教育出版社,2000年.

36. Sui Ran. Yuyan renzhi lilun yanjiu zhong de gainian xianxiang wenti // Waiyu xuekan. - 2004. - No 4. = 隋 然 语言认知理论研究中的概念现象问题,《外语学刊》,2004年04期.

37. Sun Chaofen. Xuhua lun pingjie // Guowai yu yanxue. - 1994. - No 4. = 孙朝奋 虚化论〉评介, 《国外语言学》 1994年第4期.

38. Wang Fufang. Renzhi yuyanxue fansixing piping. - Beijing : Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe, 2014. = 王馥芳 《认知 语言学反思性批评》,北京:外语教学与研究出版社,2014年.

39. Wang Qinghua. Cong renzhi shijiao jiedu eyu gongneng yufa // Zhongguo eyu jiaoxue. - 2006. - No 4. = 王清华 从认知视角解读俄语功能语法,《中国俄语教学》, 2006年 04期.

40. Wang Wenbin. Yinyu de renzhi goujian yu jiedu. - Shanghai : Shanghai waiyu jiaoyu chubanshe, 2007. = 王文斌 《隐喻的认知构建与解读》,上海:上海外语教育出版社, 2007年.

41. Wang Yin. Renzhi yuyanxue. - Shanghai : Shanghai waiyu jiaoyu chubanshe, 2007. = 王 寅 《认知语言学》, 上海: 上 海外语教育出版社,2007年.

42. Wang Zi. Shixi eyu dongci minglingshi “давай” de yufahua // Eyu xuexi. - 2015. - No 5. = 王 梓 试析俄语动词命令式 давай的语法化,《俄语学习》,2015年05期.

43. Wang Zi. Yufahua lilun xia de eyu dongci qianzhici fenxi // Zhongguo eyu jiaoxue. - 2017. - No 2. = 王 梓 语法化理论下的俄语动词前置词分析,《中国俄语教学》, 2017年02期.

44. Wen Xu, Si Weiguo. Renzhi yuyanxue : fansi yu zhanwang // Zhongguo shehui kexue pingjia. - 2018. - No 3. = 文 旭,司卫国 认知语言学:反思与展望, 《中国 社会科学评价》, 2018年第3期.

45. Wen Xu. Renzhi yuyanxue duben. - Shanghai : Shanghai waiyu jiaoyu chubanshe, 2017. = 文 旭 《认知语言学读本》, 上海: 上海外语教育出版社,2017年.

46. Wen Xu. Yufahua jianjie // Dangdai yuyanxue. - 1998. - No 3. = 文 旭 语法化〉简介,《当代语言学》1998年第3期.

47. Wen Xu. Yuyan de renzhi jichu. - Beijing : Kexue chubanshe, 2014. = 文 旭 《语言的认知基础》, 北京: 科学 出版社,2014年.

48. Wu Fuxiang, Zhang Ding. Yuyitu moxing: yuyan leixingxue de xinshijiao // Dangdai yuyanxue. - 2011. - No 4. = 吴福祥、张定 语义图模型:语言类型学的新视角, 《当代 语言学》 2011年04期.

49. Wu Fuxiang. Yufahua yu yuyitu. - Shanghai : Xuelin chubanshe, 2017. = 吴福祥 《语法化与语义图》, 上海: 学 林 出版社, 2017年.

50. Wu Zhe. Renzhi yuyanxue shijiao xia shuyu de yinyuxing jiexi // Zhongguo eyu jiaoxue. - 2009. - No 1. = 吴 哲 认知语言学视角下术语的隐喻性解析,《中国俄语教学》, 2009年01期.

51. Xiong Xueliang. Renzhi yuyongxue gailun. - Shanghai : Shanghai waiyu jiaoyu chubanshe, 1999. = 熊学亮 认知语用 学概论, 上海: 上海外语教育出版社,1999年.

52. Xu Xinglin, Liu Yonghong. Eyu “Светает” lei wurenchengju de goushi xingyi zupei yanjiu // Zhongguo eyu jiaoxue. - 2013. - No 3. = 徐兴林, 刘永红 俄语“Светает”类无人称句 的构式形义组配研究, 中国俄语 教学, 2013年03期.

53. Xu Xinglin. Eyu “Светает” lei wurenchengju de goushi yufa yanjiu : boshi xuewei lunwen / Huazhong Shifan Daxue. - 2014. = 徐兴林 俄语“Светает”类无人称句的构式语法研究, 博士学位论文,华中师范大学,2014年.

54. Yang Weihua. Dui eyu shijueci yuyi de renzhi yuyanxue yanjiu // Zhongguo eyu jiaoxue. - 2000. - No 3. = 杨卫华 对俄语视觉词语义的认知语言学研究,《中国俄语教学》, 2000年03期.

55. Yuan Yulin. Cilei fanchou de jiazu xiangsixing // Zhongguo shehui kexue. - 1995. - No 1. = 袁毓林 词类范畴的家族相 似性, 《中国社会科学》,1995年第1期.

56. Yuan Yulin. Guanyu renzhi yuyanxue de lilun sikao // Zhongguo shehui kexue. - 1994. - No 1. = 袁毓林 关于认知 语言学的理论思考,《中国社会科学》,1994年第1期.

57. Zhang Bojiang. Cilei huoyong de gongneng jieshi // Zhongguo yuwen. - 1994. - No 5. = 张伯江 词类活用的功 能解释, 《中国语文》,1994年第5期.

58. Zhang Bojiang. Xiandai Hanyu de shuang jiwu jiegoushi // Zhongguo yuwen. - 1999. - No 3. = 张伯江 现代汉语的 双及物结构式,《中国语文》, 1999年第3期.

59. Zhang Ding. “Chuandai” dongci yuyitu // Dangdai yuyanxue. - 2017. - No 4. = 张 定 “穿戴”动词语 义图, 《当代语言学》 2017年第4期.

60. Zhang Feng. Eyu mingci weiyuju de goushi yufa fenxi // Jiefangjun waiguoyu xueyuan xuebao. - 2016. - No 2. = 张 凤 俄语名词谓语句的构式语法分析,《解放军外国语学院学报》, 2016年02期.

61. Zhang Hui. Shuyu jiqi lijie de renzhi yuyixue yanjiu. - Beijing : Junshi yiwen chubanshe, 2003. = 张 辉 熟语及其理解 的认知语义学研究,北京:军事谊文出版社,2003年.

62. Zhang Min. Renzhi yuyanxue yu hanyu mingci duanyu. - Beijing : Zhongguo shehui kexue chubanshe, 1998. = 张 敏 认知语言学与汉语名词短语,北京:中国社会科学出版社, 1998年.

63. Zhang Yehong. Cong renzhi yuyanxue jiaodu tan eyu cilei de huafen // Changchun ligong daxue xuebao( shehui kexue ban). - 2006. - No 2. = 张叶红 从认知语言学角度谈俄语词类的 划分,《长春理工大学学报(社会科学版)》,2006年02期.

64. Zhao Guodong. Renzhi - huayu fanshi xia de renzhi yanjiu - “yuyan yu zhishi” pingjie // Zhongguo eyu jiaoxue. - 2008. - No 2. = 赵国栋 认知-话语范式下的认知研究 --《语言与知识》评介,《中国俄语教学》, 2008年02期.

65. Zhao Liang, Peng Wenzhao. Ehanyu kongjian guanxi cihui de yufahua xianxiang // Jiefangjun waiguoyu xueyuan xuebao. - 2005. - No 3. = 赵亮,彭文钊 俄汉语空间关系词汇 的语法化现象,《解放军外国语学院学报》,2005年03期.

66. Zhao Liang. Eluosi renzhi yuyanxue de yuantou he zhuyao sixiang // Xinan minzu daxue xuebao (renwen sheke ban). - 2009. - No 6. = 赵亮 俄 罗 斯 认 知 语 言 学 的 源 头 和 主 要 思 想,《西南民族大学学报(人文社科版) 》,2009年06期.

67. Zhi Youchang, Zhang Xiaoyan. Eluosi renzhi yuyanxue de fazhan // Zhongguo shoujie “haixia liang'an Eyu jiaoxue yu yanjiu xueshu taolunhui” lunwenji. - 2005. = 郅友昌,张晓燕 俄罗斯认知语言学的发展,《中国首届“海峡两岸俄语教学与研究学术讨论会”论文集》,2005年.

68. Zhi Youchang, Zhao Liang, Yang Lifang. Eluosi renzhi yanjiu zhong de gainian fenxi // Waiyu jiaoxue. - 2008. - No 6. = 郅友昌,赵亮,杨丽芳 俄罗斯认知研究中的概念分析, 《外 语教学》, 2008年06期.

69. Булыгина Т. В., Шмелёв А. Д. Языковая концептуализация мира : пер. на кит. = T. V. Buleijinna, A. D. Shimeiliaofu. Shijie de yuyan gainianhua. - Liu li min yi, Beijing Daxue chubanshe, 2011. = T. B. 布雷 金娜,A. Д. 什梅廖夫 《世界的语言概念化》,刘利民 译, 北京大学 出版社, 2011年.


Для цитирования:


Ян К., Ян И. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПО КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ В КИТАЕ. Политическая лингвистика. 2020;(4):138-148. https://doi.org/10.26170/pl20-04-16

For citation:


Yang K., Yang Y. AN OVERVIEW OF COGNITIVE LINGUISTICS RESEARCH IN CHINA. Political Linguistics. 2020;(4):138-148. (In Russ.) https://doi.org/10.26170/pl20-04-16

Просмотров: 9


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1999-2629 (Print)